Het Hof brengt verbinding en heel veel plezier. Het speelt een belangrijke rol in het leven van veel mensen. Om het goed te doen doen we het graag samen. Daarom zoeken wij regelmatig vrijwilligers die het Hof, en vooral de deelnemers natuurlijk, een warm hart toedragen.
Kom je ook meehelpen?

Vrijwilligers maken het Hof

Langeveldshof is bedoeld voor mensen die een steuntje kunnen gebruiken. Dit kunnen mensen zijn met beginnende dementie, ouderen maar ook jongeren, mensen met een verstandelijke beperking of lichte psychiatrische problematiek en mensen die herstellende zijn van een ziekte of ongeval. 

Vrijwilligers bij het Hof zijn er vaste dagen of vaste halve dagen en worden meestal gekoppeld aan deelnemers van het Hof die er dan ook zijn. Omdat zij samen activiteiten ondernemen ontstaan vaak hechte groepen van mensen die naar elkaar omkijken.
Een specifieke groep vrijwilligers rijdt met onze bus. Zij halen deelnemers thuis op en brengen ze weer naar huis.

Wij vragen een VOG en sluiten een vrijwilligersovereenkomst met je af. Verder zijn er regelmatig bijeenkomsten en trainingen.

Wat vindt jij leuk om te doen? We maken graag kennis met je. Mail ons op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tot snel!

Aan welke regels moeten vrijwilligers bij Langeveldshof voldoen?

Zowel onze professionnals als onze vrijwilligers worden geacht zich aan onze gedragsregels te houden. Bij onze dienstverlening hoort een veilige omgeving waarin ieder respectvol met elkaar omgaat. Onze gedragsregels zijn opgesteld om elke vorm van gedrag te voorkomen dat door personen als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Via de vrijwilligersovereenkomst wordt onze vrijwilliger gewezen op de gehanteerde gedragsregels van de organisatie. Met ondertekening van de overeenkomst verklaart de vrijwilliger kennis genomen te hebben van de gedragsregels voor vrijwilligers en conformeert zich hiernaar te handelen.

Ieder die zich aan de gedragsregels houdt is welkom bij Langeveldshof. Dit betekent dat men zich houdt aan de gedragsregels betreffende ongewenst gedrag: ongewenste intimiteiten, agressie en geweld en discriminatie. Vrijwilligers dienen zich ook te houden aan de gedragscode vrijwilligers (hieronder), het vrijwilligersbeleid en veiligheidsbeleid en de huisregels.

Gedragsregels

Ongewenste intimiteiten: 1. Ik onthoud me van elke vorm van ongewenste seksueel of seksueel getinte gedragingen of uitingen, zowel in woord als andere uitingen. 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

Agressie en geweld: 1. Ik onthoud me van elke vorm van agressie of geweld. Zowel in woord als gebaar. 2. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee. 3. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan. 4. Ik berokken de ander geen schade. 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie. 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. 7. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. 8. Ik draag zorg voor een veilige omgeving voor mijn deelnemers. 9. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp. 10. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt op aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Discriminatie: 1. Ik ga met respect om met de ander. 2. Ik onthoud me van elke vorm van onderscheid, uitsluiting op beperking op grond van uiterlijk, ras, godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid of levensovertuiging.

Gedragscode vrijwilligers

1. De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de mensen/deelnemers die van hem/haar afhankelijk zijn, zich veilig en gerespecteerd voelen. 2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de deelnemer te bejegenen op een wijze die de deelnemer in zijn waardigheid aantast. 3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van deelnemer dan functioneel noodzakelijk is. De vrijwilliger ontvangt de deelnemer niet thuis. 4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering ten opzichte van deelnemer. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilliger en kinderen jonger dan 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 5. De vrijwilliger heeft de plicht de deelnemer naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de deelnemer is betrokken, wordt nageleefd. De vrijwilliger spreekt deelnemers die zich niet aan de gedragscode houden op hun ongewenste gedrag aan, door het gedrag te benoemen en te verwijzen naar de gedragscode/huisregels. 6. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen. 7. De vrijwilliger krijgt geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn. 8. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in overleg te treden met diens verantwoordelijke. 9. Overtreding van deze code leidt tot een klachtenprocedure en kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. 10. Wanneer een vrijwilliger wordt verdacht van strafbare feiten van seksueel misbruik van deelnemers/klanten zal het bestuur politie/justitie inschakelen. (Vereniging NOV, www.nov.nl).

Nieuws

Open dag Langeveldshof 2021

Nieuwsgierig? Onze Open Dag zal dit jaar zijn op zaterdag 11 september en wordt weer heel gezellig. Kom je een kijkje nemen? 

Lees meer...

Kennismaken met Langeveldshof

Regelmatig komen er plaatsen beschikbaar. U kunt u hiervoor aanmelden. We kijken uit naar een telefonische kennismaking!

Lees meer...

Langeveldshof is open

Na de gedwongen sluiting vanwege het coronavirus in het voorjaar van 2020 is ontmoetingscentrum Langeveldshof open.

Lees meer...

Het Hof start dagbesteding in de Oude School in Lisse

Dat wordt een prachtige plek!

Na een zorgvuldige voorbereiding en het nodige warmdraaien, door onder meer een High-tea en een voorjaarslunch, gaat Langeveldshof najaar 2019 starten met dagbesteding. We hebben ruimte gevonden in de gymzaal van de Oude School in Lisse. Het wordt een fijne plek die midden in de samenleving staat. We kunnen er aan de slag met tuinieren, bloemen en planten maar ook met creativiteit en lekker eten. Het Hof is er voor mensen die overdag niet alleen willen of kunnen zijn, nuttig bezig willen zijn, structuur kunnen gebruiken of hulp nodig hebben.

Lees meer...

Overeenkomst LangeveldsHof met Bollenstreekse gemeenten en Katwijk

WeShareCare - de initiatiefnemer van LangeveldsHof -, ISD Bollenstreek en de Gemeente Katwijk tekenden op respectievelijk 4, 13 en 19 november 2014 een overeenkomst in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Lees meer...