LangeveldsHof

LangeveldsHof is een ontmoetingscentrum dat dagactiviteiten biedt in de Bollenstreek. Het is een bijzondere plek die midden in de samenleving staat. Bij ons vind je tuintjes met bloembollen, planten en bloemen maar ook creativiteit en lekker eten. En er zijn mensen die overdag niet alleen willen of kunnen zijn, nuttig bezig willen zijn, structuur kunnen gebruiken of hulp nodig hebben bij werk.

Bij het Hof bieden we activiteiten voor deelnemers en ondersteuning aan mantelzorgers. Gedurende de dag zijn er activiteiten die gericht zijn op ontwikkeling of het behoud van vaardigheden. Er zijn mogelijkheden op het gebied van creativiteit, tuinieren en koken & bakken. We bieden geen vast dagprogramma. We bekijken met u wat u leuk vindt en wat uw mogelijkheden zijn.

Ondersteuning voor mantelzorgers en familie

Zoekt u hulp en ondersteuning als mantelzorger? Bij LangeveldsHof zijn mantelzorgers, familie en vrienden ook van harte welkom. U kunt de medewerkers van LangeveldsHof raadplegen en ook ervaringen uitwisselen met andere mantelzorgers. Wij organiseren regelmatig bijeenkomsten waarvoor mantelzorgers worden uitgenodigd.

Maak een afspraak voor een kennismaking

Interesse? Maak een afspraak voor een kennismaking met onze coördinator Karin Kuiper. Zij helpt u graag verder. Bel 06 4004 1985 of stuur een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Veel gestelde vragen

Waar is LangeveldsHof?

Langeveldshof kunt u vinden in cultureel centrum de Oude School in Lisse (Heereweg 253).

 

Worden de kosten van LangeveldsHof vergoed?

Wmo

De kosten voor LangeveldsHof worden meestal vergoed uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hiervoor heeft u een indicatie nodig van uw gemeente. Het vervoer van en naar uw huis en de maaltijden zijn inbegrepen. LangeveldsHof heeft een Wmo-overeenkomst afgesloten met alle gemeenten in de Bollenstreek en Katwijk. U kunt bij uw indicatieaanvraag LangeveldsHof als voorkeuraanbieder aangeven. U kunt zich ook bij ons aanmelden als u al een indicatie heeft. Voor vervoer van en naar de locatie kunt u een beroep op ons doen als dat nodig is. Wij werken samen met Senioren-bus Lisse en hiernaast is onze eigen bus beschikbaar. Wij helpen u graag verder.

Soms moet u een eigen bijdrage betalen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaalt de hoogte van deze bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw leeftijd, inkomen en leefsituatie. Uw eigen bijdrage wordt door het CAK geïnd. Dit gaat buiten ons om.

Wlz

Uw klachten zijn langdurig van aard en u kunt overdag extra activiteiten, contacten of structuur goed gebruiken. Of u wacht wellicht op een plaats bij een woonzorgcentrum of een verpleeghuis en u gaat als overbrugging naar het ontmoetingscentrum. In deze gevallen krijgt u de kosten vergoed uit de Wet langdurige zorg (Wlz). U heeft dan een indicatie Wlz-zorg nodig waarbij u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvraagt. Hiermee vergoed u de kosten voor LangeveldsHof. Een indicatie Wlz-zorg kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (Ciz). Onze coördinator helpt u graag mocht u dit lastig vinden.

Particulier

Voor LangeveldsHof kan ook particulier betaald worden. U betaalt dan zelf de kosten die niet vergoed worden. 

 

Hoeveel dagen per week kan ik terecht?

Hoeveel dagen in de week u bij ons bent hangt af van uw beschikking/indicatie. Bij aanvang (oktober 2019) zijn wij wekelijks open op maandagmiddag, woensdagmorgen en op donderdag. Onze coördinator helpt u graag verder als u een keertje wilt komen kijken. Neem daarvoor contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U bent van harte welkom.

 

Is er een wachtlijst voor Langeveldshof?

U kunt snel terecht bij LangeveldsHof. Voor sommige dagdelen kan er een wachtlijst ontstaan.

 

Kan ik een klacht indienen als dat nodig is?

Jazeker. Als u vindt dat dat nodig is kunt u een klacht indienen bij onze coördinator. U kunt deze bereiken via contact@langeveldshof onder vermelding van 'klacht'. Indien dit wenselijk is wordt de klacht besproken binnen het team waarna verbeteringen doorgevoerd kunnen worden.

 

Is er een vertrouwenspersoon?

Ja, Langeveldshof heeft de beschikking over een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. U kunt bij de vertrouwenspersoon terecht indien u vertrouwelijk een aangelegenheid wilt bespreken. Het gaat dan om zaken met betrekking tot (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie en agressie en geweld. De vertrouwenspersoon staat opgesteld voor onze vrijwilligers, onze deelnemers en hun familieleden. De vertrouwenspersoon is niet in dienst van Langeveldshof, werkt onafhankelijk en garandeert vertrouwelijkheid. De vertrouwenspersoon waarmee wij werken is gecertificeerd en geregistreerd bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

De contactgegevens van de vertrouwenspersoon:

Johan van Zegveld / Telefoonnummer: 06-34634975 / Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Werkt Langeveldshof met alleen vrijwilligers?

Nee. Langeveldshof heeft ook professionals in dienst.

 

Aan welke regels moeten vrijwilligers bij Langeveldshof voldoen?

Zowel professionnals als vrijwilligers worden geacht zich aan onze gedragsregels te houden. Bij onze dienstverlening hoort een veilige omgeving waarin ieder respectvol met elkaar omgaat. Onze gedragsregels zijn opgesteld om elke vorm van gedrag te voorkomen dat door personen als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Via de vrijwilligersovereenkomst wordt onze vrijwilliger gewezen op de gehanteerde gedragsregels van de organisatie. Met ondertekening van de overeenkomst verklaart de vrijwilliger kennis genomen te hebben van de gedragsregels voor vrijwilligers en conformeert zich hiernaar te handelen.

Ieder die zich aan de gedragsregels houdt is welkom bij Langeveldshof. Dit betekent dat men zich houdt aan de gedragsregels betreffende: 1. Ongewenst gedrag: ongewenste intimiteiten, agressie en geweld en discriminatie. 2. Rechten en plichten ten aanzien van houding en gedrag. 3. Vrijwilligersbeleid en veiligheidsbeleid. 4. Huisregels.

Omgangsregels

Ongewenste intimiteiten: 1. Ik onthoud me van elke vorm van ongewenste seksueel of seksueel getinte gedragingen of uitingen, zowel in woord als andere uitingen. 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

Agressie en geweld: 1. Ik onthoud me van elke vorm van agressie of geweld. Zowel in woord als gebaar. 2. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee. 3. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan. 4. Ik berokken de ander geen schade. 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie. 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. 7. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. 8. Ik draag zorg voor een veilige omgeving voor mijn deelnemers. 9. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp. 10. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt op aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Discriminatie: 1. Ik ga met respect om met de ander. 2. Ik onthoud me van elke vorm van onderscheid, uitsluiting op beperking op grond van uiterlijk, ras,godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid of levensovertuiging.

Gedragscode vrijwilligers

1. De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de mensen/deelnemers die van hem/haar afhankelijk zijn, zich veilig en gerespecteerd voelen. 2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de deelnemer te bejegenen op een wijze die de deelnemer in zijn waardigheid aantast. 3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van deelnemer dan functioneel noodzakelijk is. De vrijwilliger ontvangt de deelnemer niet thuis. 4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering ten opzichte van deelnemer. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilliger en kinderen jonger dan 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 5. De vrijwilliger heeft de plicht de deelnemer naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de deelnemer is betrokken, wordt nageleefd. De vrijwilliger spreekt deelnemers die zich niet aan de gedragscode houden op hun ongewenste gedrag aan, door het gedrag te benoemen en te verwijzen naar de gedragscode/huisregels. 6. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen. 7. De vrijwilliger krijgt geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn. 8. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in overleg te treden met diens verantwoordelijke. 9. Overtreding van deze code leidt tot een klachtenprocedure en kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. 10. Wanneer een vrijwilliger wordt verdacht van strafbare feiten van seksueel misbruik van deelnemers/klanten zal het bestuur politie/justitie inschakelen (Vereniging NOV, www.nov.nl).

 

Nieuws

OPEN DAG zaterdag 31 augustus | 10.00-16.00 uur

Zaterdag 31 augustus is onze eerste Open Dag. Het belooft een mooi feestje te worden. Kom ontdekken, kennismaken en ervaren wat het Hof is en doet! De gymzaal van de Oude School (Heereweg 253 in Lisse), en de ruimte eromheen, verandert in een intiem terrein met een programma voor jong en oud. Er is veel te zien, horen en beleven. Vanaf 10 uur tot 16.00 is er muziek, schilderen, beeldhouwen, worden lekkere dingen gemaakt en vertellen we graag waar onze tuin komt. Een unieke kans die je niet mag missen. Je hoeft je voor de Open Dag niet op te geven, graag tot dan!

Doe mee!

Lees meer...

Het Hof zoekt Vrijwilligers

In de Oude School in Lisse start binnenkort Langeveldshof. We hebben er heel veel zin in. Om het goed te doen willen we het graag samen doen. Daarom worden Vrijwilligers gezocht die het Hof, en vooral de deelnemers van het Hof, een warm hart toedragen. Kom je ook helpen?

Lees meer...

Het Hof start dagbesteding in de Oude School in Lisse

Dat wordt een prachtige plek!

Na een zorgvuldige voorbereiding en het nodige warmdraaien, door onder meer een High-tea en een voorjaarslunch, gaat Langeveldshof najaar 2019 starten met dagbesteding. We hebben ruimte gevonden in de gymzaal van de Oude School in Lisse. Het wordt een fijne plek die midden in de samenleving staat. We kunnen er aan de slag met tuinieren, bloemen en planten maar ook met creativiteit en lekker eten. Het Hof is er voor mensen die overdag niet alleen willen of kunnen zijn, nuttig bezig willen zijn, structuur kunnen gebruiken of hulp nodig hebben bij werk.

Lees meer...

Kom je naar onze Voorjaarslunch op 14 maart?

Het is weer (bijna) voorjaar! 14 maart is er een Voorjaarslunch bij  Langeveldshof.

Heb jij het voorjaar alweer in de bol? Wij wel! Op woensdag 14 maart aanstaande organiseren wij een gratis voorjaarslunch met eieren, quiche, salade en zoete versnaperingen. We gaan de tafel ook versieren. Wie neemt de muziek mee? 

Lees meer...

14 februari: Sassenheim bakt en oud-Hollandse spelletjes bij Langeveldshof

Valentijnsdag 2018 bakt heel Sassenheim en omgeving misschien wel bij Langeveldshof. Doe je ook mee? Vanaf 10.00 is er spelletjesochtend voor iedereen die van gezelligheid houdt en we sluiten de ochtend af met een kopje thee met de zelfgebakken lekkernijen.

Lees meer...